องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา [ 7 ต.ค. 2564 ]25
2 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม [ 1 ต.ค. 2564 ]23
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]26
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]25
6 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ส.ค. 2564 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) [ 1 มี.ค. 2564 ]26
8 คำสั้งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ [ 4 ก.พ. 2564 ]25
9 ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]83
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]26
11 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]26
12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]26
13 โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ประจำปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]24
14 ทะเบียน /ประวัติ ปราชญ์และประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2563 ]25
15 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตตำบลป่าไม้งาม [ 21 ส.ค. 2563 ]25
16 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 11 มิ.ย. 2563 ]24
17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT [ 11 มิ.ย. 2563 ]24
18 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]22
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มิ.ย. 2563 ]23
20 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มิ.ย. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5