องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

                                             .............................................................

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) จำนวน 3 ตำแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้

                   ประเภทบริหารท้องถิ่น

  1. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   1 อัตรา

                   ประเภทวิชาการ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ปก./ชก.)                                  จำนวน  1 อัตรา

สังกัด กองคลัง เลขที่ตำแหน่ง 70-3-04-3204-001

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)                        จำนวน  1 อัตรา

สังกัด  กองคลัง  เลขที่ตำแหน่ง 70-3-04-3201-001          

  1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.)                             จำนวน 1  อัตรา

สังกัด สำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง  70-3-01-3101-001

                   ประเภททั่วไป

  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)                   จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองการศึกษาฯ เลขที่ตำแหน่ง 70-3-0804201-001

                   ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และมีความประสงค์สามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ได้ดังนี้

  1. คำร้องขอโอน (ย้าย)  , สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
  2. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
  3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารโดยตรงได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-5830  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่  1   มีนาคม  พ.ศ.2564

                                           (ลงชื่อ)

                                                (นายแสง   ชัยศรี)

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :