องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ...
   

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล...

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแ...
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยนายแสง ชัยศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้เ...
  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิและสวัสดิการคนพิกา...
    โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ประจำปี...
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยนายแสง ชัยศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้...
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558