องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางไพจิตร   โพธิ์พนา   
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
     
  นางชยาภรณ์   พันหนองแสน    
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
      
 นางปาริชาด   มีภูมิ  นางเสาวนีย์  ชัยจันทร์พรหม  นางสาวสุไพรี  ชินวงศ์  
 ครู อันดับ ค.ศ.2  ครู อันดับ ค.ศ.2  ครู อันดับ ค.ศ.2
     
 นางจินดา  สุขใจ นางสุพรรษา  หลาบหนองแสง  นางสุภัสสร  สัตย์ซื่อ 
 ครู อันดับ ค.ศ.2  ครู อันดับ ค.ศ.2 ครู อันดับ ค.ศ.2 
     
 นางฤดี  ชารีกันท์ นางสุดาวรรณ  สาระนันท์  นางพงษ์รัตน์  สังสิมมา 
 ครู อันดับ ค.ศ.1  ครู อันดับ ค.ศ.1  ครู อันดับ ค.ศ.1
     
 นางสาวกันติศา  ศรีภูธร นางสาวบุปผา  อ่อนศรี  นางเพ็ญนี  ชมภูวิเศษ 
 ครู อันดับ ค.ศ.1  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
     
 นางสาวคณัสนันท์  คำมูล นางนภัสกรณ์ ผาแดง  นางสาววราวรรณ  สุนทอง 
 ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
     
 (ว่าง)   (ว่าง)   (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)