องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ + admin@pamaingam.go.th
 
  ชื่อ +

นายนิกร   บุญจำนงค์ 

  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ + admin@pamaingam.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นางสาวอัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th
 
  ชื่อ +

 นายชยพล ชารีกันณ์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดระดับ 7
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th
 
  ชื่อ +
นายสุรศักดิ์   ชัยศรี
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 7
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th
 
  ชื่อ +
นายสนอง   ปิ่นแคน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 7
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th

  ชื่อ +
 นางไพจิตร  โพธิ์พนา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th
  ชื่อ +
นายสมเดช  บำรุงเอื้อ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6
  โทรศัพท์ + 0-4231-5830
  อีเมล์ +  admin@pamaingam.go.th