องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเอกสารจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ต.ค. 2564 ]0
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+800 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 [ 14 ก.ย. 2564 ]1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) [ 1 ต.ค. 2563 ]10
4 ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด [ 10 ก.ย. 2563 ]17
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 10 ก.ย. 2563 ]15
6 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]17
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครู ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ย. 2563 ]16
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน ๒ เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง [ 19 ส.ค. 2563 ]22
9 ประกาศราคากลางงานจ้างขุดลอกลำห้วยโจด(ตอนบน)บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๒ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]15
10 ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยยางดำ(ตอนบน)บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๔ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]15
11 ลประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยเหี้ยเฒ่า บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม.อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]16
12 ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำห้วยกุด(ตอนบน)บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าไม้งาม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม. อบต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู [ 31 ก.ค. 2563 ]20
13 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครูศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 [ 31 ก.ค. 2563 ]12
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 31 ก.ค. 2563 ]18
15 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]17
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63) [ 17 ก.ค. 2563 ]16
17 ประกาศราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบแรงดันน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]21
18 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองเบ็ญตอนล่าง บ้านโคกกลาง/ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔,๑๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]22
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]21
20 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศพด. บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ [ 1 ก.ค. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8