องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

กองช่าง

     
  นายสนอง   ปิ่นแคน   
  ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7   
     
  นายชูชาติ   ศรีทะจักร    
  นายช่างโยธา ระดับ 5   
     
 นายอนุศาสตร์  ชัยศรี  นายศุภชัย  ยืนทน  นายทัช  ผาแดง  
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
     
 นายรุ่งอรุณ  ทองมา นางสาวอมร  ดอนปัญญา  นายชุมพล  พันธมัย 
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป พนังงานสถานีสูบน้ำ