องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
กองช่าง

     
  นายสนอง   ปิ่นแคน   
  ผู้อำนวยการกองช่าง   
     
  นายชูชาติ   ศรีทะจักร์    
  นายช่างโยธาชำนาญงาน    
     
 นายอนุศาสตร์  ชัยศรี  นายศุภชัย  ยืนทน  นายทัช  ผาแดง  
 ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
     
 นายรุ่งอรุณ  ทองมา นางสาวอมร  ดอนปัญญา  นายเทวราช  ชุมมณี 
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างสำรวจ 
     
 นายสุภชัย  อัตไพบูลย์ นายผั้ว  เพราะภูมิ 
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่าง