องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 และ มติคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนป่าไม้งามในการ ประชุม ครั้งที่ 1/2564  ลงวันที่ 13 เดือน มกราคม 2564 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม                     จึงขอประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พ.ศ. 2564 โดยให้มี ผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานที่ทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

 

 

 

(นายแสง      ชัยศรี)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พ.ศ. 2564
 
แต่งตั้งอนุกรรมการการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :