องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
....................................................................
 
                 ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 58/5 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้
 
             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่  26 ตุลาคม 2560
 
      
                                                         นายแสง   ชัยศรี
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :