องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
---------------------------------------------------
 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 10 ข้อ 29 และข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น 
                 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
         
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560
 
 
                                                         
                                                              นายแสง   ชัยศรี
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 


    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :