องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน 2560

    รายละเอียดข่าว

                    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวดที่ 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 29(3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ภายในสิห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
 
                    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559–เดือนมีนาคม พ.ศ.2560) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่  28 เมษายน พ.ศ.2560
 
                               
                                                                        นายแสง   ชัยศรี
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :