องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

               ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ตามระเบียบฯ ข้อ 6  กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ทำการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖  ตามคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ” ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
                  เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ 2560 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560) เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป


                                                                                          คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
                                                                                                        30 กันยายน 2560

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :