องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 7 แล้ว
           บัดนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้พิจารณให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.259 และผู้บริหารได้พิจารณอนุมัติแล้วเมือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                              
                        ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559


                                                                             (นายแสง   ชัยศรี)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 


    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :