องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
 
....................................................................
 
                          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
                     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้
 
                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙
 
 
      
                                                 นายแสง   ชัยศรี
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 


    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :