องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนการดำเนินการประจำปี


แผนการดำเนินงานประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
----------------------------------
 
                   อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น อีกทั้ง มติคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
                องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการบริหารโครงการ และงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป
 
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 

    (นายแสง   ชัยศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


    เอกสารประกอบ แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว :