องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕
....................................................................
 
                     ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
                    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้
 
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                        ประกาศ ณ วันทีี ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

      
                                                                  (นายแสง   ชัยศรี)
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :