องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

.........................................

                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายในสิห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

                   

 

                                นายแสง   ชัยศรี

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :