องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

....................................................................

 

   ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕63 ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  23 ธันวาคม ๒๕63

    

นายแสง   ชัยศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :