องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

.............................................................

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพั?นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ไปแล้วนั้น

           อาศัยอำนาจตามความในข้อความ 22 ( 3 ) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

           จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

                                                             นายแสง ชัยศรี

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :