องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

.............................................................

                             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (251-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 1 แล้วนั้น

                          อาศัยอำนาจตามความในข้อความ 22 ( 3 ) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 5  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

                                                           นายแสง  ชัยศรี 

                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :