องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕62 ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี .ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :