องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งามได้ดาเนินงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.๒๕61 ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม นั้น บัดนี้ครบกาหนดรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จึงอาศัยอานาจตามความมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) ซึ่งกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไม้งาม รายละเอียดตามเอกสารรายงานที่แนบท้ายฉบับนี้    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :