องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายในสิห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้พิจารณาอนุมัติประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง่ถิ่น 2562
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :