องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

    รายละเอียดข่าว

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จะดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนจากการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในตำบล ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วน และกำหนดรายชื่อในสัดส่วนการประชุมประชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
                 ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีรายชื่อในสัดส่วนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ให้ประชาชนได้รับทราบ(รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนที่แนบท้ายประกาศนี้


    เอกสารประกอบ ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :