องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนการดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 นั้น
             บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26(2) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอประกาศใข้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ต่อไป    เอกสารประกอบ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :