องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561พัฒนา

    รายละเอียดข่าว

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕48 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ12 และข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป


    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561พัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :