องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนการดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

          แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
          แผนดำเนินงาน จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการให้ในพื้น โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตลอดจนกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน ตามการกิจที่กำหนดให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
 
            ดังนั้น แผนดำเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต่อไป


    เอกสารประกอบ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :