องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

    รายละเอียดข่าว

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
-------------------------------------
 
             ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการประชุมประชาคมระดับตำบล ผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2561 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 แล้วนั้น
 
            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 (3) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
 
 
                                                    (นายแสง  ชัยศรี)
                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :