องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคง โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการกากรคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะด้วย ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตราบ 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ 7 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 ให้ผู้กำกับดูแลภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่จัดวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จ นั้น
 
              เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ..2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ย.2561) เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
                                     
                                    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ พ..2561 ขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป


    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :