องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด


มีปริมาณงาน :

(จุดที่ 1) ข้างบ้านนางทองเลื่อน - บ้านนางลอย  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

(จุดที่ 2) ข้างบ้านนางไอรดา - บ้านนางจำปี  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20