องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด


มีปริมาณงาน : 

(จุดที่ 1) สายข้างบ้านนางยา - บ้านนายเปรม 

(จุดที่ 2) สายข้างบ้านครูใจ - บ้านนายเปรม 

วางท่อ คสล. (ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 21 บ่อ 

(รายละเอียดตามสัญญาจ้าง ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)

 

 
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20