องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการคักแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ 2563


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสร้างจิตสำนึกสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง ร่วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในชุมชน ตำบลป่าไม้งาม  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้ดำเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23