องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวน และบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน


 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลป่าไม้งามดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวน และบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561)ขององค์การบริหาร่ส่วนตำบลป่าไม้งาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
2021-08-11
2020-09-23
2020-09-15
2020-09-08
2020-08-10
2020-08-05
2020-03-24
2020-03-24
2020-02-10
2019-12-23