วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไส้กรองน้ำและน้ำยาเร่งตกตะกอน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเตไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 สายหอถังประปา-บ้านแม่พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านบ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 จำนวน 3 ซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง